LT Design - logo
   
  - Úvod Interiéry Terasy Projekty domů Kontakt -

Co děláme když zrovna nenavrhujeme

 

Projekty domů

-

Každý jsme originál a tak proč si nenechat udělat i originální stavbu na nás ? Nechte si námi navrhnout projekt Vašeho domu, nebo rekonstrukce a budete zcela spokojeni, protože my s Vámi budeme hovořit.

Jakou projektovou dokumentaci potřebujete, pokud se rozhodnete stavět rodinný dům ?

Před Vámi jsou v zásadě dvě možnosti:

A) Vybrat si některý z široké nabídky typových projektů projekčních či dodavatelských firem a nechat si jej více či méně upravit podle Vašeho pozemku a přání.

B) Zvolit si svého architekta (nejlépe samozřejmě LT DESIGN) a nechat si vytvořit originální projekt, který bude vyhovovat jak parametrům Vašeho pozemku, tak Vašim přáním a možnostem.

 
 

Co má která dokumentace obsahovat ? - STUDIE

-

Obsahuje architektonické půdorysy, pohledy a řezy v měřítku obvykle 1:100, ze kterých je patrno disposiční a hmotové uspořádání domu. Obvykle bývá zařazeno perspektivní, či axonometrické zobrazení, které naznačuje budoucí vzhled domu a ověřuje jeho začlenění do okolní zástavby nebo krajiny. Důležitou součástí studie je i situace obvykle v měřítku 1:500, ve které je dům zakreslen na pozemku společně se sousedními stavbami a zpevněnými plochami. Textová část obsahuje pouze identifikační data, plochy a objemy.

 
 

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

-

V pravomoci stavebního úřadu je sloučit územní řízení se stavebním. Pak lze tuto dokumentaci s úspěchem vynechat. Pokud je nezbytná, pak by měla rozšiřovat studii o situaci širších vztahů na podkladě pozemkové mapy, dále o zakreslení ochranných pásem a návrhy přípojek k domu v situaci .V textové části se studie rozšiřuje o výpočty nároků stavby na vodní hospodářství a energie.

 
 

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

-

Obsahuje zejména

a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě a informace o výsledcích provedených průzkumů

b) souhrnnou technickou zprávu popisující architektonické a stavebně technické řešení stavby a použití technologií a stavebních materiálů. Nároky na vodní hospodářství a energie včetně napojení stavby na stávající inženýrské sítě. Požárně bezpečnostní řešení.

c) Situaci v měřítku 1:200 až 1:500 s vyznačením hranic pozemku, stávajících staveb, sítí a návrh přípojek

d) Stavební výkresy, především půdorysy, řezy a pohledy v měřítku 1:100. Schematické vyznačení vnitřních rozvodů a instalací (kanalizace, voda, plyn, elektro, vytápění.)

 
 

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

-

Musí obsahovat veškerou dokumentaci a tabulky v podrobnostech potřebných pro provedení stavby, včetně statických výkresů a výpočtů. Stavební a profesní půdorysy a řezy.

 
 

Rychlý kontakt


Ing. Luk
áš Toifl
Krylova 7
669 04  Znojmo

E-mail: info@ltdesign.cz
Telefon:
+420 728 233 499
 

LT Design - mapa

Copyright © 2011 - LT Design (Ing. Lukáš Toifl)   |    Všechna práva vyhrazena.

Navigace: úvod  |  interiéry  |  terasy  |  projekty domů  |  kontakt

Vyrobil: David Papoušek